กฎหมายเกี่ยวกับโดรน

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2553

พรบ. พ.ศ.2497 พรบ. พ.ศ.2553 พรบ. พ.ศ.2558

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 34 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้...[ อ่านต่อ]

ประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 CAAT Announcement of the Ministry of Transport B.E.2558 (A.D.2015)

โดยที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 กำหนดให้รัฐมนตรี มีอำนาจอนุญาตและกำหนดเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ดังต่อไปนี้ ...[ อ่านต่อ]

บทกำหนดโทษ ตาม พรบ.การเดินอากาศ


1) มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 มาตรา 78 ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (1) บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งร่มอากาศ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา 24          

2) ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 389 "ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ให้ของแข็งตกลง ณ ที่ใดๆ โดยประการที่น่าจะเป็นอันตรายหรือเดือดร้อนรำคาญแก่ บุคคล หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ของโสโครก เปรอะเปื้อนหรือน่าจะเปรอะเปื้อนตัวบุคคลหรือทรัพย์ หรือแกล้งทำให้ของโสโครกเป็นที่เดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

Drone Thai Insure

74-75 หมู่ 6 ซ.บรมราชชนนี 39 ถ.บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

กรุณาติดต่อในเวลาทำการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ 9.00 - 12.00 น.

สอบถามทั่วไป โทรศัพท์ : 02-880 9910

ขอคำแนะนำการทำประกันภัย : 081-812-9171

ทำใบอนุญาต ยื่นจดทะเบียนโดรน : 085-261-8811

ศูนย์ฝึกการบินโดรน : 080-229-1313

สอบถามทั่วไป : dronethaiinsure@gmail.com

เฉพาะส่งแบบคำขอเอาประกัน : dronethai.apply@gmail.com

General inquiry : dronethaiinsure@gmail.com

For apply only : dronethai.apply@gmail.com

Drone Thai Insure

Drone Thai Training Center

Google Map